Polityka prywatności

Zaufanie i poczucie bezpieczeństwa wśród Klientów to nasz priorytet. Funkcjonowanie biura geoDom Nieruchomości zostało w pełni dostosowane do przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO). Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi..


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”) informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest biuro geoDom Nieruchomości z siedzibą przy ul. Chopina 39/1 w Lublinie.
Inspektorem ochrony danych osobowych biura geoDom Nieruchomości jest Barbara Pieczkowska, z którą można się skontaktować za pomocą e-mail: bpieczkowska@geodomnieruchomosci.pl oraz drogą pocztową: ul. Chopina 39/1, 20-023 Lublin. Z inspektorem ochrony danych osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.


Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez geoDom Nieruchomości:

* w celu przedstawienia ofert sprzedaży, zakupu nieruchomości, rozpatrzenia reklamacji oraz zapewnienia prawidłowego wykonania umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (dane przechowywane są przez okres równy okresowi wykonywania umowy pośrednictwa oraz okresowi przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pośrednictwa lub równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem umowy pośrednictwa wymaganemu przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa).
* w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (dane przechowywane są przez okres 12 miesięcy od daty prezentacji lokalu).
* w celu oferowania finansowania zakupu nieruchomości, w szczególności poprzez oferowanie usługi kredytowania na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO. Dane przetwarzane są przez okres przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami wymaganemu przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub przez okres dochodzenia wynikających z niej roszczeń lub przez okres wykonywania usługi pośrednictwa finansowego i/lub ubezpieczeniowego i przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem tych usług zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (tylko w odniesieniu do danych, które przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy przy przetwarzaniu Państwa danych geoDom Nieruchomości narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

Odbiorcami danych osobowych z zachowaniem wszelkich standardów bezpieczeństwa przekazywanych danych mogą być:
- pracownicy biura upoważnieni do ich przetwarzania na polecenie geoDom Nieruchomości;
- podmioty, którym biuro geoDom Nieruchomości powierzyło przetwarzanie danych osobowych (dostawcy usług technicznych, organizacyjnych, pośrednicy finansowi);
- dostawcy usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez geoDom Nieruchomości roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie odnośnie poprawy bezpieczeństwa danych osobowych.
Dziękujemy za zaufanie.